WIE ZIJN WIJ

Chambellan Productie is een artistieke structuur gespecialiseerd in het schrijven, regisseren en realiseren van scenische projecten (theater, animatie, muziek, performances) en opleidingen ten dienste van bedrijven, instellingen of verenigingen.

Alle medewerkers van Chambellan Productie zijn professioneel actief in de Belgische artistieke wereld, met daarnaast ook ervaring in de ‘bedrijfswereld’ (marketing-communicatie, opleidingen, publiciteit,…).

Wij functioneren en werken voornamelijk in het Frans, Nederlands, Engels en het Duits volgens een bepaalde ethiek en analytische benadering die het best kan omschreven worden als ‘op maat’, en doen dit reeds 20 jaar.

Onze ploeg

PierreLafleur

Pierre Lafleur

projectverantwoordelijke – acteur - scenarist
StefanSattler

Stefan Sattler

bedenker – scenarist - acteur
PaulineStassin

Pauline Stassin

actrice – opleidster - scenariste
SophieLafleur

Sophie Lafleur

opleidster
Vincent

Vincent Blairon

regisseur - monteur

Waarom op ons beroep doen

Professionals uit de culturele en artistieke wereld maken op een ethisch verantwoorde manier een attente analyse, met zeer gerichte resultaten als gevolg.

We gaan tot het uiterste van uw vraag en verkennen alle mogelijkheden, zelfs als dat noodzaakt om in een tegengestelde richting te gaan.

We maken er een erezaak van artistieke concepten te produceren waarvan de impact meetbaar is.

Wij zijn een ‘verantwoordelijke’ structuur, vrij en respectvol, op zoek naar samenwerkingen met organisaties die dezelfde waarden en gedragingen eren als ons.

Onze competenties

Theater

Als ludiek communicatie- en motivatietool, is bedrijfstheater een sterk en trefzeker ‘cultureel medium’ dat gegarandeerd zijn vruchten afwerpt.

Chambellan komt dààr tussen waar men het net niet verwacht of waar andere communicatiemiddelen inadequaat bleken… dààr waar de ‘menselijke interface’, vertegenwoordigd door de acteur-maker, volledig tot zijn recht komt.

Wij waken ervoor dat al onze creaties een reële meerwaarde bieden, zowel wat inhoudelijke relevantie betreft als wat betreft de vorm, en dit, steeds rekening houdend met de mensen zelf en met respect voor het budget.

Enkele voorbeelden :

Opleidingen

Doorheen de vele jaren ervaring in het hart van bedrijven, en de ontmoeting met geroutineerde trainers (of organisaties zoals het VIAS-instituut), hebben we een bijzondere know-how ontwikkeld wat opleidingen en sensibiliseringsateliers betreft.

Onze offerte centreert zich rond 2 assen :

  • Onze thema-opleidingen (sleutel in de hand) die voornamelijk onderwerpen aansnijden gelinkt aan de veiligheid en psychosociale risico’s maar evenzeer gericht op gedrags-, zoals tijds-, stress-, verbale en fysieke agressie- beheer, situationeel leiderschap, groepsdynamiek, waarom en hoe evalueren, klantgerichtheid, voorbereiding van een aanwervingsgesprek, feedback geven en ontvangen, ….
  • Onze ‘op maat’ opleidingen, diep verankerd in de realiteit van de bedrijven die ons raadplegen.

 

De interventie van theater en van professionele acteurs faciliteert niet alleen een spiegel effect op het publiek, maar geeft ook de gelegenheid om het gedrag (en niet het individu) aan te spreken, aansluiting bevorderend bij de voorgestelde ideeën.

 

Ontdek wat wij aanbieden op ons platform

 

FORMONS.BE

(Website in aanbouw, zeer binnenkort beschikbaar)

Veiligheid in de fabriek

Veiligheid op de weg.

Levenskwaliteit

Animaties

Op voorhand gepland als voorbereiding op uw evenement, werkt de tussenkomst van acteurs en animatoren vaak als een afleidings-, zelfs sensibiliseringshefboom.

Aangezien Chambellan vertrekt van het idee dat een geslaagde animatie een animatie is die op maat bedacht, geschreven en gecreëerd word, beschikken wij niet over een

catalogus van ‘pasklare’ animaties.

Ziehier enkele voorbeelden van animaties, geconcipiëerd in samenwerking met onze klanten.

Audio…visueel

De wereld van het audiovisuele kent geen geheimen voor ons aangezien wij er dikwijls middenin zitten als acteurs of medewerkers in verschillende cinematografische, publicitaire en televisionele producties. Daarom beschikt Chambellan nu ook over de mogelijkheden een waaier van audiovisuele producten aan te bieden zoals : multicamera realisaties (concerten, clips, conferenties, fictie, documentaires, inteviews,…), maar ook

het verfilmen, foto’s, muzikale productie, geluidsopname, geluidsdecor. Als het budget het toelaat en de behoefte bestaat, integreren wij deze in de evenementen die ons toevertrouwd worden

Voorbeelden van audiovisuele verwezenlijkingen :

2008

Année de création de Chambellan

25986

Répliques écrites et apprises par cœur

42

Acteurs ayant collaborés avec nous depuis 20 ans

17800

Spectateurs

Portfolio

Press

Extrait du journal interne d’Actiris suite aux interventions de Chambellan lors de l’Actiris+ Tour

Open het doek op Chambellan

Ontdek het dossier van Cci mag, opgedragen aan de activiteiten van Chambellan.

Extrait du journal interne d’Electrabel suite aux interventions de Chambellan lors de journées d’information sécurité pour le personnel des entreprises extérieures

Wat klanten over ons zeggen

Contacteer ons

Stefan Sattler (NL, D, GB & FR) : +32 (0) 495 85 69 87

Pierre Lafleur (FR & GB) : +32 (0) 475 39 75 89

QUI SOMMES-NOUS

Chambellan est une structure artistique qui s’est spécialisée dans l’écriture, la mise en scène et la réalisation de projets scéniques (théâtre, animations, musique, performances) et de formations au service d’entreprises, institutions ou associations.

Les intervenants de Chambellan sont tous actifs professionnellement dans le monde artistique belge ayant des parcours complémentaires dans le « monde du travail » (marketing-communication, formations, publicité, …).
Nous travaillons principalement en français, néérlandais, anglais et allemand selon une éthique et une approche analytique « sur mesure » et cela depuis plus de 12 ans.

Notre équipe

PierreLafleur

Pierre Lafleur

Directeur artistique – comédien - scénariste
StefanSattler

Stefan Sattler

Concepteur – scénariste – comédien
PaulineStassin

Pauline Stassin

Comédienne – formatrice – scénariste
SophieLafleur

Sophie Lafleur

Formatrice
Vincent

Vincent Blairon

Réalisateur – monteur

Pourquoi faire appel à nous

Des professionnels de la culture et des arts posent une analyse attentive pour des résultats ciblés dans une démarche éthique.
Nous sublimons votre demande en explorant tous les chemins possibles.
Nous mettons un point d’honneur à produire des concepts artistiques dont les impacts sont mesurables.
Nous sommes une structure « responsable », libre et respectueuse cherchant des collaborations avec des entreprises et organisations ayant les mêmes valeurs et comportements éthiques que les nôtres .

Nos compétences

Théatre

Outil ludique de communication et de motivation, le théâtre “en” entreprise est un « média culturel » percutant et puissant qui fait ses preuves. Chambellan intervient là où on ne l’attend pas toujours ou lorsque les autres moyens de communication ne suffisent pas ou plus… là, où l’interface humain – que représente le comédien – prend tout son sens. Nous veillons à ce que chacune de nos créations offre une réelle plus value tant par la pertinence du contenu que par la qualité de la forme et toujours respectueuse des personnes et des budgets. En voici quelques exemples :

Formations

À travers nos années d’expériences sur le terrain, au cœur des entreprises et la rencontre marquante avec des formateurs chevronnés (ou organisations tels que VIAS Institute), nous avons développé un savoir faire très particulier en matière de formations et d’ateliers de sensibilisation.  Notre offre s’articule autours de deux axes :

  • Nos formations ” À thèmes” (clé en main) qui abordent principalement des sujets liés à la sécurité et aux risques psychosociaux mais également à caractère comportementales telles que la gestion du temps, du stress, de l’agressivité verbale et physique, le leadership situationnel, la dynamique d’équipe, pourquoi et comment évaluer, l’orientation client, la préparation à un entretien d’embauche, donner et recevoir du feedback, …
  • Nos formations “Sur mesure”  qui s’encrent au plus profond de la réalité des entreprise qui nous consultent.

 

L’intervention du théâtre et de comédiens professionnels permet, non seulement de créer un effet miroir avec le public, mais de cibler les comportements (non les individus) tout en favorisant l’adhésion aux différentes idées proposées.

 

Découvrez notre offre sur notre plateforme

 

FORMONS.BE

(Website en construction, disponible très prochainement)

La sécurité en usine

La sécurité routière

La qualité de vie au travail

Animations

Planifiée en amont de la préparation de votre événement, l’intervention de comédiens et d’animateur(s) peut se révéler être un véritable levier de distraction voir de sensibilisation. Chambellan estimant qu’une animation réussie est une animation pensée, écrite et créée sur mesure, nous ne disposons pas d’un catalogue d’animations « clé en main ».

Voici quelques exemples d’animations conçues en collaboration avec nos clients :

Audio…visuel

Le monde de l’audiovisuel n’a pas de secret pour nous puisque nous y sommes souvent associés en tant qu’acteurs sur diverses productions cinématographiques, publicitaires ou télévisuelles. Dès lors, Chambellan Production est en mesure de proposer une panoplie de produits audiovisuels tels que : réalisations multi caméras (concerts, clips, conférences, fictions, documentaires, interviews,…), mais aussi prise de vue photos, production musicale, bande son et décor sonore. Quand les moyens le justifient (et le permettent), nous les intégrons dans les événements qui nous sont confiés.

Exemples de réalisations audiovisuelles :

2008

Année de création de Chambellan

25986

Répliques écrites et apprises par cœur

42

Acteurs ayant collaborés avec nous depuis 20 ans

17800

Spectateurs

Portfolio

Presse

Extrait du journal interne d’Actiris suite aux interventions de Chambellan lors de l’Actiris+ Tour

Lever de rideau sur Chambellan 

Découvrez le dossier très complet du CCi mag du Brabant Wallon dédié aux activités de Chambellan.

Extrait du journal interne d’Electrabel suite aux interventions de Chambellan lors de journées d’information sécurité pour le personnel des entreprises extérieures

Ce que nos clients disent de nous

Nous contacter

Pierre Lafleur (FR & GB) : +32 (0) 475 39 75 89

Stefan Sattler (NL, GB, D & FR) : +32 (0) 495 85 69 87